پنج شنبه، 7 مهر 1401
انتخاب سردبیر / سیاست
شناسه خبر: 1986
 • 0

مصوبه ای باطم تخریب،حراج و حیف و میل بیت المال

عدالت وانصافی که شورای شهر پلدختربرای رعایت آن سوگندجلاله یادکرد!

شماکه دربرابرکلام ا…مجیدبه خداوند متعال سوگند یادکرده ایددرحفظ امانت بیت المال عدالت و انصاف را درنظر داشته ودرراه پیشرفت امورشهر و شهرداری اهتمام بورزید!!

بالاگریوه - مردم پلدخترکه روزی به امیدبهتر شدن وضعیت عمران و آبادی وزیباشدن شهرشان باشوق و ذوق فراوان درپای صندوق های اخذرأی انتخابات شوراها حضوریافته و منتظر بودند تا شهر از اینکه هست بهتر و بهترترشود.

اما این روزها نظاره گرتخریب چندین مغازه دربازارشهرونیز واگذاری حدود 2000 مترمربع ازاملاک شهرداری درحوالی ترمینال هستند که به دنبال مصوبه شورای شهر قراراست برای تأمین بدهی شهرداری به بخش خصوصی واگذارشود.


گذشته از آنکه این املاک مربوط به بیت المال بوده وبه گفته کارشناسان گل سرسبد املاک شهرداری محسوب می شوند و نبایستی با تصمیم های ناپخته و اینچنینی ازبین برود ،علیرغم وجود درصد بالای بیکاری و مشکل جدی اشتغال درشهرستان ،چندین خانواده که  ازطریق اجاره این مغازه ها امرارمعاش می کردند آواره شده و زندگی ومعیشت آنها با مشکل جدی مواجه شده است.


براساس برآوردها بهای تقریبی این ملک حدود 1850 مترمربع زمین ساخمانی و نیز 147متر مساحت 7 مغازه تخریب شده ، با احتساب اینکه بهای هرمترمربع اززمین مغازه های جلوی خیابان سراسری  50 میلیون ریال و بهای مابقی زمین شهرداری هرمترمربع 30 میلیون ریال باشد درمجموع حدود 000/000/000 /60 ریال درآمد شهرداری از فروش زمین و مغازه های مورد نظرمی باشد، دراین رابطه شایسته است شهرداری و شورای محترم شهر برای تنویر افکارعمومی به چند سوال پاسخ گویند:
1-آیا شهرداری نمی توانست مانند بسیاری شهرهای دیگر این املاک را تبدیل به احسن نموده ( مثلا احداث  جایگاه سوخت cng  و .... ) و یک منبع درآمد پایدار ایجاد نماید؟

2-آیا این مسأله ای قانونی است که هرگاه شهرداری به هردلیل ناتوان ازپرداخت مطالبات خود به افراد حقیقی، حقوقی ویاپرداخت حقوق معوق کارگران و کارمندان خود باشدبا اخذ مصوبه ازشورا نسبت به فروش بخشی از املاک و اموال بیت المال اقدام نماید ؟

3- باعنایت به اینکه اصل یکصدم قانون اساسی و ماده 1 قانون وظایف شوراها هدف ازتشکیل شورای اسلامی را "پیشبرد" برنامه های عمرانی و... عنوان کرده ،آیا اعضای محترم شورای شهر( امضاء کنندگان این مصوبه) تخریب این املاک وفروش اموال بیت المال را"پیشبردامورشهر"قلمداد می کنند؟ ودرپیشگاه خداوندومردمی که مدیون آنهاهستندپاسخ روشن، کارشناسانه ،حق مدارانه و خداپسندانه ای خواهند داشت؟

4-یکی از وظایف اصلی شورای شهر برابر ماده 8 قانون وظایف شوراها « نظارت برحسن اداره و حفظ سرمایه های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و موسسات وابسته به آن می باشد ، آیا جایگاه این وظیفه قانونی شورا دررابطه با حفظ بیت المال  درشهرپلدختر ،گذراندن مصوبه فروش سرمایه های شهرداری است؟

5- براساس ماده 12 قانون وظایف شورای شهر ، تصویب و تفریغ بودجه سالانه شهرداری از عمده ترین وظایف شورا می باشد ، اگر شورای محترم شهرپلدختر اقدام به تصویب و تفریغ بودجه سالانه شهرداری نموده ، پس فروش و تخریب این املاک و اموال چه وجه شرعی و قانونی دارد؟ و قبلا درکدام بند ازمصوبه تصویب و تفریغ بودجه شهرداری توسط شورای محترم شهر گنجانده شده است؟


6- اگر اعضای محترم شورای شهر براساس ماده 30 قانون وظایف شوراها درطول دوره مسئولیت خود برحسن اداره امور مالی شهرداری و سازمان های وابسته به آن نظارت کرده اند چه دلیلی برای  تصمیم به فروش و هدردادن بیت المال و تصویب چنین موضوعی درجلسه شورا وجود داشته است ؟

7- آیا ازمحل فروش این اموال و املاک که به نظر کارشناسان زمین ومسکن از بهترین سرمایه های شهرداری محسوب می شوند تمامی مطالبات و حقوق و دستمزدهای معوق کارگران و کارمندان شهرداری پرداخت شده و دیگر از این بابت مشکلی وجود نخواهد داشت ؟

8- از آنجا که همه این اموال و املاک متعلق به بیت المال بوده و مردم می توانند درخصوص چگونگی هزینه کرد، حیف و میل و یا تغییر و جابجائی آن ها از شورا و شهرداری سوال کنند، آیا هزینه ها و مبالغی که قبلا برای احداث این مغازه ها صرف شده درنظر گرفته شده است؟ وآیا پس از تخریب مغازه ها و واگذاری و فروش زمین مورد نظر ، شهرداری گزارش روشن و مشخصی دراین زمینه که این املاک به چه کسانی و با چه مبالغی واگذارشده اند ،به مردم پلدختر ارائه خواهد کرد ؟

9- آیا ما بعنوان مسلمان ومسئول درنظام جمهوری اسلامی که باید درحفظ و حراست از بیت المال به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین تأسی نموده و حتی درامانت دادن بخش ناچیزی از بیت المال به نزدیک ترین بستگان آهن گداخته مولی علی علیه السلام را مدنظر داشته باشیم این اجازه را داریم که اگر چند صباحی بیت المال مسلمین دراختیارمان قرارگرفت هرطور خودخواستیم عمل بکنیم ؟

10-آیا نمایندگان مردم درشورای شهرو شهرداراین اجازه را دارند که اگرخدای ناکرده براثر عدم نظارت و مدیریت صحیح برمنابع مالی ، ضعف برنامه ریزی و یا هردلیل دیگری ، با مشکل مالی روبرو شدند ،به این شکل ازبیت المال مسلمین امانت داری  کنند ؟


11- با توجه به اینکه اعضای محترم شورای شهر درابتدای مسئولیت خود ودرمراسم تحلیف (سوگندیادکردن) قسم جلاله یادکرده اند که :« من دربرابرکلام ا…مجیدبه خداوندمتعال سوگندیادمیکنم وباتکیه برشرف انسانی خویش تعهدمینمایم که درحفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم وقانون اساسی و سایرقوانین ومقررات کشور رادرچهارچوب وظایف واختیارات خود مراعات نمایم ودرهمه زمینه ها عدالت و انصاف رادرنظر داشته باشم و مادامیکه درشورای اسلامی شهر عضویت دارم دررعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امورشهر و شهرداری اهتمام نمایم »  اکنون فروش و تخریب املاک شهرداری که متعلق به بیت المال می باشند به استناد مصوبه شورای شهر پلدختربا متن این سوگند نامه ای که درابتدای مسئولیت خود درمراسم تحلیف یاد کرده اند همخوانی دارد ؟

12- از آنجائی که برابرقانون ،مصوبات شوراها درصورتی می تواندرنگ اجرائی به خود بگیرد که به تأئید فرماندار برسد،جای این سوال باقی است که فرماندار محترم شهرستان چگونه مصوبه شورای شهر مبنی برتخریب مغازه های مورد نظر و واگذاری اینگونه اموال و املاک به بخش خصوصی را تأئید کرده است ؟

دسته بندی: انتخاب سردبیر / سیاست
تبلیغ

نظرات

  • بیدار
  • 10 تیر 1395 23:14
  • 0
  برندگان مزایده این زمین ها امروز اعلام شد
  امامردم سوال می کنند آیاواقعا برنده اصلی این املاک همین هائی هستندکه اعلام شده اند؟
  • کارمند اداره.....
  • 4 تیر 1395 09:59
  • 0
  دراینکه وظیفه امانت داران بیت المال است که درمورد حیف و میل ها به مردم توضیح بدهند شکی نیست . اما اگرشهرداری و شورا برای پرداخت بدهی های سنگین شهرداری و حقوق و دستمزد چندین ماهه کارگران اقدام به تخریب مغازه ها و درمعرض فروش گذاشتن آنها کرده اند هم سوالی است که خوب است مردم که به قول حضرت امام خمینی ولی نعمت انقلاب هستند درجریان باشند .
  اما یک انتظار مهم ازشورا و شهردار آن است که :
  شایسته و حق است که شهردار و شورای شهردرپایان مهلت قانونی این مزایده به مردم بگویند که این مغازه ها و زمین پشت سرآنها به چند نفر و چه کسانی واگذارشده است ؟
  اگر این موضوع شفاف سازی بشود بسیاری از حرف و حدیث ها و گمانه زنی ها خاتمه پیدا می کند و البته این حق طبیعی مردم است که بدانند، چون بالاخره روزی متوجه خواهندشد که ممکن است خیلی دیرشده باشد و حرف و حدیث ها وشایعات اثرخودشان را برمردم گذاشته باشند.پس چه بهتر که ازهمین حالا به آنها گفته شود.
  • دلسوز پلدختر
  • 3 تیر 1395 12:50
  • 0
  شهرپلدختر دردوره این شورای چهارم نه تنها هیچ پیشرفتی نداشته است بلکه با تخریب این مغازه ها که اموال بیت المال و سرمایه ارزشمندی برای شهرداری بودند ،پسرفت داشته است .
  مردم که اصلا دررابطه با هدر رفتن بیت المال توسط تصمیمات ناپخته شورا کمترین گلایه و انتقادی نمی کنندو شورا هم دراین مدت نشان داده که خودرا پاسخگوی مردم نمی دانداما نمی دانم اعضای شورای شهر دردادگاه عدل الهی برای این حیف و میل بیت المال  چه جوابی دارند
  • مهرابی اصحاب رسانه
  • 1 تیر 1395 23:30
  • 0
  این که تمام آگهی های مزایده و مناقصه و فروش و غیره شهرداری را میدن به مدیر روابط عمومی جهت چاپ در روزنامه رسالت اجحاف شهردار در حق سایر اصحاب رسانه می باشد. بایست این رویه تغییر کند
  • جودکی
  • 1 تیر 1395 14:58
  • 0
  باسلام
  اگه مردم ومسئولین دربرابرحیف ومیل های شورا وشهردارسکوت کنندشایددرروزهای آینده میدان شهیدبهشتی راهم بفروشند
  • پیشگو
  • 29 خرداد 1395 13:32
  • 0
  ازفروش ماشین آلات شروع شدبه فروش زمین رسیده یواش یواش شهرداری توشهرپیدانمیکنی بایدبری توبیابونهاسراغش بگردی ایکاش مسئولین استان زودترفکری به حال این شهرداری بکنندالبته مزایده هامربوطه به این دوره نمیشه دوره های قبل هم بوده ولی باوضعیت فعلی درآمدی مردم  بایدروزهای بدترازامروزراهم تحمل کنیم
  • سلطانکوه
  • 29 خرداد 1395 12:44
  • 0
  املاک شهرداری پشتوانه شهرداری هستند ،این املاک سالاهاست که دراختیارشهرداری بوده وشهرداران گذشته به خوداجازه فروش آنهاراندادند،امامتاسفانه پشتوانه شهرداری داردآب می شودوصدحیف برای شهرداروشورای محترم شهر،حیف است برای ........شوراویا ..........شهردار محترم این املاک بفروش برسد.
  • سیف
  • 28 خرداد 1395 16:55
  • 0
  این نتیجه تصمیمات احساسی وعاطفی ما فوق تصور مردم شهرمان در انتخاب اعضای شورای شهر و نبودمطالبه گری شهروندان و عدم دقت درامورشهروندی است.
  • رفیق
  • 28 خرداد 1395 11:32
  • 0
  شهرداری تمام اسنادومدارک قانونی مناقصه هاومزایده هارا انجام داده ومیدهد.حال اینکه برنده مناقصه ومزایده ها تغییری نمیکند.بنظرم هیچ اشکالی نداردچون اگه اشکالی داشت سازمانهای ناظربرشهردای تاییدنمیکردندالان هم اگرمصوبه ردشده یابشه هم چیزی تغییری نخواهد نکرد.
  ===
  بالاگریوه
  با تشکر از ارسال نظرتون به بالاگریوه
  ازنظر شما اینطوریه یا ازنظر قانون ؟
  یعنی آیا قانون شهرداری ها درمورد مزایده ها هم این نظر شمارا تأئیدمی کند ؟
  • کارشناس املاک
  • 27 خرداد 1395 18:48
  • 0
  نکات بسیار جالبی که در رابطه با این مزایده وجود دارد آنست که گویا پس از آنکه مصوبه شورا درخصوص این مزایده از طریق مقامات مسئول زیرسوال رفته است،درحالی که مغازه هاقبل ازانتشارآگهی مزایده درروزنامه رسمی تخریب گردیده،قراراست آگهی مزایده ازطریق روزنامه سراسری رسالت منتشرگردد.
  دراین جا این سوال پیش می آیدکه آیا مزایده قبلی ازطریق روزنامه سراسری چاپ شده است؟ و مهمتر آنکه اگرمصوبه شورابه تأئیدمقامات مافوق همچون فرمانداری نرسیده چطوروبراساس کدام مجوزقانونی مغازه های شهرداری تخریب شده اند؟ واین همه هزینه تراشی برای بیت المال را چه کسی باید پاسخگوباشد ؟ ودیگر اینکه تکلیف آگهی مزایده قبلی شهرداری که در توضیح شرایط آن ازمتقاضیان خواسته شده است پس از واریز مبلغ 35000000 ریال به حساب شهرداری نزدبانک کشاورزی برای هرقطعه اززمین های تجاری حداکثرتاتاریخ 95/3/10 پیشنهادات خودرا به واحد حراست شهرداری تحویل دهند چه می شود ؟ وآیا با سپری شدن مهلت قانونی مندرج درآگهی مزایده ، زمین های موصوف واگذارنشده اند؟
  • کارشناس حقوقی
  • 27 خرداد 1395 12:32
  • 0
  به نظر می رسد شاید دلیل زیرسوال رفتن مصوبه شورا و توقف اجرای این مزایده مغایرت مزایده با یکی از تبصره های ماده 82 قانون وظایف شوراهای اسلامی بوده باشد
  • کارشناس املاک
  • 27 خرداد 1395 12:15
  • 0
  با قدردانی از اطلاع رسانی سایت بالاگریوه امروز با خبرشدیم که به احتمال زیاد مصوبه شورای شهر درارتباط با به مزایده گذاشتن املاک و مغازه های شهرداری واقع درجنب ترمینال مسافربری پلدختر به دلایلی از طرف مسئولان مافوق دراستان رد شده است ،
  • بیطرف
  • 27 خرداد 1395 11:05
  • 0
  سلام مدیران دیگر پایگاهها کجایند اینها که از کاه کوه میسازند موضوع به این مهمی برای انها اهمیت ندارد حاقل سرپرست ونان اور 10 خانوار با این عمل اعضای شورای شهر بیکار شده اند حراج بیت المال است بخدا.شاید هم مدیران این سایتها میترسند.شاید وضعیت بغرنج مالی شهرداری را هم به دولت احمدی نژاد ربط بدهند یا ناشی از عدم ......مدیران شهرداری باشد
  • کارمند
  • 26 خرداد 1395 20:06
  • 0
  اول از آقای احمدی مدیرمحترم سایت وزین بالاگریوه که همیشه درد دل های بدبخت بیچاره ها وواقعیات شهرستان را بدون هرگونه چشمداشتی منعکس می کند تشکر می کنم.
  بعد هم دررابطه باحق وحقوق پرداخت نشده کارگران شهرداری می خواهم بگویم به همین ماه مبارک رمضان ولب های خشک روزه داران قسم میخورم که درحضورخودم یکی ازاین کارگران که دارای چندین اولاد هم هست از سختی معیشت و نداشتن هزینه زندگی وبیماری یکی ازاقوامش گریه کرد.
  امیدوارم حالا که این مغازه هارابرای فروش تخریب کرده اندحقوق معوقه این کارگران بیچاره شهرداری را بدهند
  ودوم اینکه خیلی تعجب می کنم از دیگرسایت های شهرستان که بعضی اوقات انگشت کردن یک نفردربینی خودش را منتشر می کنند اما از انعکاس چنین موضوع مهمی چشم پوشی کرده اند ؟
  مسئولان محترم سایت های بیان روز و بلوطستان مگر خودشان جزئی از این مردم نیستند چرا این واقعیت را منعکس نمی کنند.

نظر شما

 • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید