یکشنبه، 6 آذر 1401

درباره ما

 چرائی حضور« بالاگريوه » درعرصه رسانه ای وخط مشی اين رسانه

 

                                                                              مقدمه: دليل انتخاب نام « بالاگريوه »

بانام ويادخداوند، از زماني كه دستمان قلمي شده بود و پاي به عرصه مطبوعات،رسانه هاوفضاي مجازي گذاشتيم يكي ازدغدغه هاي ذهني ام ايجاد پايگاه و جايگاهی براي شناساندن ومعرفی اصالت وهويت قوم بزرگ بالاگريوه كه دراكثرشهرستانهاي لرستان وبخشهاي مهمي از استانهاي خوزستان،ايلام و...گستردگي وسكونت دارند،وداراي سابقه اي درخشان درتاريخ لرستان بوده و همچنين درراه پيروزي،تثبيت وتداوم انقلاب ونظام مقدس جمهوري اسلامي سرداران ودلاوراني رابه انقلاب اسلامي تقديم كرده و درولايتمداري وتبعيت ازائمه معصومين وروحانيت اصيل شيعه شهره ميباشند،ايجادشود.كه خوشبختانه خداوندتوفيق عنايت كردتا هم سايتي به همين نام راه اندازي نمائيم وهم مجوزنشريه اي به نام «بالاگريوه» ازوزارت فرهنگ وارشاداسلامي دريافت كنيم.

 

                                                                  اما چرائي حضور « بالاگريوه »

ازآنجاكه رسانه هانقش بي بديلي درشكل گيري،جهت دهي ومهندسي افكارعمومي دارند.ودردنياي مدرن اماوارونه كنوني،رسانه درحقيقت چيزي فراترازابزارانتقال اخباراست واستكبارجهاني ازجبهه رسانه اي بعنوان زرادخانه جنگ نرم بهره برداري مي نمايد.ومي توان گفت كه رسانه ديگربه هيچوجه آن ابزارخنثايي نيست که به دروغ درکتب آموزشي ابزارانتقال اطلاعات واخبارعمومي اش برشمرده‌اند«بلكه رسانه دردنياي سلطه رسانه خطرناكترين سلاح توپحانه دشمن محسوب ميگردد،آنهم نه توپخانه اي كه جسمهاي انسانهارامي‌سوزاندوپاره پاره مي‌کندونابودمي‌سازد،بلكه بعنوان سلاح مخربي دردست ستيزه جويان مدعي صلح،نابودي فکروروح بشروعلي الخصوص مسلمانهاوشيعيان ومشخصاً ام القراي جهان اسلام يعني جمهوري اسلامي ايران رانشانه رفته است.لذادرچنين اوضاع واحوالي يکي ازضروريترين اقدامات درعرصه وسيع فرهنگي کشور،حضورموثررسانه هاي انقلابي وهمسوبااهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي است.تابعنوان سنگرهاي دفاعي وسپرمقاومت دربرابرتهاجم وسيع امپرياليسم رسانه اي غرب عليه افکارعمومي کشوربتوانندازکيان مقدس نظام اسلامي دفاع کنندوبااطلاع رساني وآگاهي بخشي بهنگام وموثر،بصيرت افزايي رادرجهت مصون سازي وعمق بخشي معنوي وارتقاء سطح فرهنگ عمومي،سرلوحه کاروتلاش خودقراردهند.

درچنين شرايطي كه با لطف وعنايت خداوند نظام مقدس جمهوري اسلامي ابتكارعمل را درعرصه جنگ نرم بدست گرفته است، اما بر اين باوريم كه سرد بودن فضاي رسانه اي درلرستان ونبوديك رسانه‌ي مستقل وتحليلي ضرورت حضور« بالاگريوه » درعرصه رسانه اي رادوچندان نموده است.و با اذعان به اين حقيقت كه بدليل فعاليت مثبت وتأثيرگذاربرخي رسانه هاي مكتوب و مجازي درسطح كشور، هرچند اين وظيفه تا حدودي ازدوش يك رسانه استاني برداشته شده و دراولويت اول« بالاگريوه» قرارندارد،اما به فضل وياري خداوند واستمداد ازارواح طيبه شهداي گرانقدرانقلاب اسلامي« بالاگريوه » درراستاي تحرك بخشيدن به فضاي رسانه اي استان آمده است تاضمن آنكه گوشه چشمي هم به اخباركشوري داشته باشد،بابهره گيري ازظرفيت بالاي نيروهاي متعهدومجرب دراستان ومخصوصاًمحدوده ي گسترده جغرافيائي بالاگريوه كه چندين استان رادربرميگيردوحضورشخصيتهاي اثرگذارمذهبي وفرهنگي ديگرشاهد ركودرسانه اي دراستان نباشيم.

-«بالاگريوه»تلاش خواهدكردرسالت اطلاع رساني خودراباتوكل به خداوندبزرگ واتكابه الطاف وعنايات حضرات معصومين عليهم السلام وبابهره مندي ازنيروي انساني ارزشي،متخصص وتوانمنددرعرصه رسانه اي به شايستگي انجام دهد.

- بالاگريوه آمده است تا اخبارسياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، هنري، علمي و...را از نگاه يک شهروندانقلابي،بدون کوچکترين وابستگي حزبي پوشش دهد.براي ماتفاوتي ميان چپ وراست وميانه وجود نداشته وهرکه به آرمانهاي متعالي اسلام،انقلاب،امام ورهبري نزديک‌ترباشدازنگاه ماعزيزترخواهدبود.

-بالاگريوه آمده است تارهرو روحانيت اصيل تشيع بوده و همچون آحاد ملت پشتيبان ولايت فقيه باشد تا به اين مملکت آسيبي نرسد.آمده است تا حقيقت وجودي دشمنان ولايت را به چشم عموم آورد . تا انقلاب منحرف نگشته ، راه امام فراموش نگردد و دريك كلام آمده است تا موجبات تحقق آرمانهاي امام عزيز(ره) و منويات رهبرمعظم انقلاب (مد ظله العالي) را جامه‌ي عمل بپوشاند.

-بالاگريوه آمده است تا با بهره مندي ازپتانسيل هاي موجود درلرستان بتواندگامي هرچندكوچك درجهت اعتلاي سطح آگاهي و بصيرت مردم عزيز اين سرزمين بردارد

« بالاگريوه » آمده است تا باتوكل به خداوند ضمن انعكاس، تبيين و تحليل اخبار و رويدادها در راستاي توسعه فضاي رسانه‌اي استان و كشور و ارتقاء آگاهي هاي  علمي ، فرهنگي ، ديني ،سياسي ، اجتماعي ،اقتصادي آحاد جامعه ايفاي نقش کند .

                                                                    اصول كلي حاكم بر « بالاگريوه »

 1ـاعتقاد و التزام عملي به آموزه‌هاي اسلام ناب محمدي (ص) و ترويج آن ازاصول كلي خدشه ‌ناپذيرحاكم بربالاگريوه بوده ودراين راستا ، حفظ هويت اسلامي و عمل به رهنمودهاي بزرگان دين ، اشاعه فرهنگ وآموزه‌هاي اصيل اسلامي راهمواره وظيفه خود مي‌داند.

2ـ پايبندي به آرمانها و ارزشهاي انقلاب اسلامي و پاسداري ازمحتواي شعارجاودانه « استقلال،آزادي، جمهوري اسلامي » به عنوان عصاره‌ مطالبات ملت بزرگ ايران

3- اعتقاد و التزام عملي و دفاع از اصل ولايت مطلقه فقيه و پايبندي به آرمانها‌ و آموزه‌هاي والاي حضرت امام خميني (ره) بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ، تلاش درجهت ترويج انديشه‌ ها و رهنمودهاي ايشان و تبيين و ترويج ديدگاههاي مقام معظم رهبري اصل هميشگي حاكم بر سياستهاي خبري و تحريريه بالاگريوه خواهد بود .

4ـ اعتقاد و التزام به قانون اساسي و دفاع ازآن به عوان ميثاق ملي وتلاش درجهت حاكميت واجراي قانون اساسي ازاصول موكدحاكم بر« بالاگريوه » است.

                                                                      اصول خبري بالاگريوه

1ـدرستي: صحت اخبار به معناي روايت واقعي ودقيق رويدادها، مورد تاكيدجدي بالاگريوه بوده و صحت خبر را مقدم برسرعت انتشار آن مي‌داند.

2ـدقت: رعايت اصول حرفه‌اي خبرنويسي ازجمله انعكاس ونگارش صحيح خبربرمبناي روشهاي حرفه‌اي وعلمي،ذكردقيق جزئيات موجود درخبر، روشني و وضوح متن خبر و رعايت آيين نگارش صحيح زبان فارسي ، مجموعا تعريف «دقت» درنگاه تحريريه بالاگريوه است و رعايت آن پس ازاصل درستي ، مقدم برسرعت ارسال خبراست.

3ـ بي‌طرفي و نخبه گرائي : ازآنجا كه پيش نياز هرگونه تغييروتحول وتكامل وجود نيروي انساني متخصص ومتعهد مي باشد،بالاگريوه خود را متعهد و ملزم به بهره گيري ازنيروهاي انساني كارآمد،متعهد ومتخصص دانسته ودراين راستا،ايجاد بستروامكان برابرو غيرجانبدارانه براي طرح ديدگاه ها ، نظرات وايده هاي مختلف پيشكسوتان ،نخبگان ،اساتيدحوزه ودانشگاه ،فرهنگيان وصاحب نظران،تشكل‌هاونهادهاي قانوني درموضوعات گوناگون،درچارچوب قانون،خط مشي«بالاگريوه » خواهدبود.

4ـاستقلال تحريريه: « بالاگريوه » جزحركت درمسيرآرمانهاي حضرت امام (ره) و منويات مقام معظم رهبري وولايت فقيه به هيچ جريان ، تشكل ، حزب ، نهاد ، سازمان  و  اشخاص دولتي  و غيردولتي وابستگي نخواهد داشت .

5-نقدپذيري : بالاگريوه پذيرش نقد دلسوزانه ، منصفانه و قانونمند را از وظايف ذاتي رسانه‌ها دانسته وآنرا فراهم كردن بستر و فرصتي برابر براي همگان دربيان نكات مثبت و منفي يك  موضوع البته به همراه ارائه راهكارهايي درست با هدف آگاهي و اصلاح امورتلقي مي نمايد.

6ـ توجه به حقوق شهروندي : بالاگريوه توجه كامل به آنچه درقوانين و مقررات كشور ازآن بعنوان حقوق شهروندي ياد مي‌شود ، بويژه رعايت حريم خصوصي ، اجتناب جدي از ايراد تهمت و افترا و پاسداري ازحقوق انساني فرد فرد جامعه را سرلوحه سياست ‌هاي خبري خود مي‌داند و در همين راستا در جهت ترویج ، اعتلاء و توسعه فرهنگ رعايت حقوق شهروندي گام برمي‌دارد.

7ـ رعايت خط قرمزها وحريم خبري : بالاگريوه برضرورت احترام به حق مردم دردستيابي به اطلاعات درچارچوب قانون اهتمام داشته ومحدوديت اطلاع ‌رساني را فقط درچارچوب قانون ،رعايت حريم هاوخط مشي خبري خودواخلاق حرفه‌اي اعمال مي‌كند .

8ـرازداري : بالاگريوه چنانچه تشخيص دهد خبري دربردارنده ارزشهاي خبري معتبر و مستند بوده ، لكن منبع خبرمي‌خواهد نامش محفوظ بماند ، مي‌تواند پس ازاطمينان ازصحت ، عدم مغايرت آن باخط مشي بالاگريوه و ثبت وضبط مستندات ، خبر را بدون ذكرنام منبع منتشركند ، البته دراينصورت نام منبع خبر محفوظ است و تنها با حكم مراجع رسمي قضايي قابل اعلام به اين مراجع خواهد بود.

9ـ حمايت از مستضعفان و قشرآسيب پذيرجامعه : بالاگريوه همواره خود را متعهد به گفتمان حمايت ازمحرومان واقشارآسيب پذيرجامعه دانسته و مدافع جدي حقوق اين قشر به عنوان صاحبان اصلي انقلاب شكوهمند اسلامي است.   

10ـ توجه ويژه به فرهنگ بسيج ، ايثار و مقاومت ، خانواده و جوانان : بالاگريوه علاوه برپرداختن به كليه موضوعات خبري ، توجه خاصي به اخبارايثار و مقاومت ، شهيد و شهادت ، فرهنگ بسيج ، خانواده  و جوانان به ويژه در موارد مربوط به تبيين تفكر بسيجي و ايثار و مقاومت و نيز مصون ماندن نهاد خانواده ازآسيب هاي ناشي ازشبيخون فرهنگي وجنگ نرم دشمنان دارد.

منشوررسانه ای بالاگریوه

1- پروردگارا! ما به عنوان حلقه واسط بین مسئولان و مردم درتامین آگاهی های صحیح و به موقع جامعه یاری فرما تا درتامین ارزش ها، اصالت ها وآرمان ها و نیز ایجاد حرکت های معرفت آمیز و توجه دادن مردم و مسئولان به مسئولیتهایشان موفق شویم.
2- پروردگارا! به حرکت رسانه ای ما صدق و صفا عنایت فرما تا فارغ از زیرسوال بردن انسان های مومن، تهمت و تردید دردل ها، در راستای افشای نقشه های استکبار قلم بزنیم.
3- پروردگارا! به ما درانجام وظایفمان چنان کمک کن که دراثر رفتار ما، دشمنان به سوءاستفاده نیفتند و دوستان را مکدر ننماییم.
4- پروردگارا! به ما در اجرای تکالیف رسانه ای یاری رسان تا بتوانیم واقعیات جهان اسلام را به بهترین شکل ممکن منعکس نماییم.
5- پروردگارا! امروز جهان دریک جنگ تمام عیار رسانه ای وخبری قراردارد، به ما استقامت و بصیرتی عطا فرماتا بتوانیم باتشخیص سره ازناسره و پایداری برمسیر حق، دراعتلای آن نیزسربلند شویم.
6- پروردگارا! به ما در تشخیص خط مرز انتقاد و تخریب یاری رسان تا در جاده وحدت میان قوا و مسئولان و مردم قدم برداریم.
7- پروردگارا! مابه عنوان قطره ای ازدریای بیکران امت اسلامی دراین رسانه به انجام تکلیف مشغولیم.یاریمان نماتابرابرامپراطوری قدرتمندصهیونیستی ایستادگی نماییم و درفتح نزدیک بیت المقدس عزیز، نقشی برعهده داشته باشیم.
8- پروردگارا! قائدمان فرمودکه اثر رسانه ها ازبمب اتم هم بیشتر است؛ به ما قدرت اثربخشی بیشتر و بهترعنایت فرما.
9- پروردگارا! رسانه ها درقبال جامعه و مردم مسئولند؛ ما را درحین آزمایشات مختلف ودرعرصه ی انجام بهینه مسئولیت یاری رسان تا پیروز وسربلند باشیم.
10- پروردگارا! به ما در انجام وظایف رسانه ای انصاف و تقوایی عنایت کن که شرمنده خون مطهر شهدا و امام عزیز سفرکرده مان نشویم.
11- پروردگارا! به ما در برابر کید دشمنان و زهر بدخواهان قدرت مقاومت بده تا بتوانیم در راستای ترویج مکتب نورانی اسلام عزیز، قدمی هرچند کوچک برداریم.
12- پروردگارا! بصیرت جانمایه رسانه ی انقلابی است.ما را بصیرگردان تا بدانیم آزادی رسانه به معنای بی بندوباری و ولنگاری نیست،بلکه آزادی برای رسانه تا جایی معنا و مفهوم پیدا می کند که به آرامش و وحدت جامعه لطمه نزند.
13- پروردگارا! مارا ازانوع فتنه ها و انحرافات فکری و عقیدتی دور بدارتا درراه خط اصیل ولایت، بی چون و چراهمچون سربازی درجنگ نرم بایستیم و مبارزه کنیم.
14- پروردگارا! عنایتی عطا فرما تا بتوانیم به قدرناچیز خود، درفراهم نمودن مقدمات ظهورمنجی موعود، بقیةالله الاعظم(عج) تلاش کنیم و نتیجه ی همه تلاش های ما را مورد رضایت حضرتش قرار بده. آمین.

 

ازهمه فرهيختگان ، نخبگان ، اهالي قلم و انديشه ، اساتيد حوزه ودانشگاه ، اهالي مطبوعات وصاحب نظران استان وهمه آنهائي كه به توسعه همه جانبه لرستان مي انديشند ،بويژه كساني كه نسبت به نام زيباي بالاگريوه احساس علقه ودلبستگي دارنداستدعا مي كنيم نظرات وپيشنهادات خودرا ازطريق پست الكترونيكي info@balageriveh.ir براي بالاگریوه ارسال نمايند.

 

                                                        نكته مهم :

هرچند « بالاگريوه » در"پذيرش"،"رد"و"ويرايش"مطالب دريافتي مختاراست.اما ازآنجا كه انتشارنظرات و مطالب خبري و تحليلي افراد وسايررسانه هاوپايگاه هاي مجازي داخلي وخارجي بيانگرديدگاه "بالاگريوه" نمي باشد،وصرفاًجهت اطلاع كاربران ازفضاي رسانه اي بازنشرمي گردد،مسووليت آن متوجه نويسنده مطلب خواهدبود.