چهارشنبه، 19 مرداد 1401
اجتماع
شناسه خبر: 3073
  • 0

راهکاررسیدن جریان انقلابی «اتحاد»

ضرورت های انسجام و هم افزائی جریان انقلابی

جریان انقلابی لرستان و بویژه شهرستان پلدختر در راستای انسجام بخشی هرچه بیشتر به خیل عظیم نیروهای این جریان ارزشی و برون رفت از وضعیت کنونی بایستی نسبت به تجدید نظر در رویکردهای پیشین خود اهتمام ورزد

بسیار ضروری به نظر می رسد که جریان انقلابی لرستان و بویژه شهرستان پلدختر پس از سال ها تلاش در عرصۀ سیاسی در راستای انسجام بخشی هرچه بیشتر به خیل عظیم نیروهای این جریان ارزشی نسبت به پوست اندازی و تجدید نظر در رویکردهای پیشین خود اهتمام ورزد

بالاگریوه ؛ نورالدین احمدی_جریان انقلابی شهرستان پلدختر، معمولان و سرابحمام که طی ادوار گذشته و درفاصله های زمانی هر چهارسال یک بار دستخوش ریزش ها و آسیبهای درون خانوادگی گردیده و به دلیل عملکرد نه چندان مثبت برخی حامیان و کاندیداها و نمایندگانی که نام اصولگرائی، ارزشی، راست ،و...را یدک می کشیدند هر بارتعدادی از این مجموعه فدای تصمیمات منفعت طلبانه و غرورهای بیجا و کاذب بعضی اعضا و عناصر تشکیل دهندۀ این جریان می شد و برخی خود لیدر پندارها و یا کاندیداهای خودخوانده آنچنان دایرۀ این جریان را تنگ می کردند که گاهی حتی خود آنان هم از دایره بیرون افتاده و تنهای تنها می ماندند و به همین دلیل خواه بپذیرند و یا نپذندمدتهاست از یک جریانِ مطرحِ استخواندار و پیش روندۀ دوران شهدای رحیمی تنزل کرده و به باندهای متعدد چهار-پنج نفره ای با اهداف و امیال شخصی،کوتاه مدت و مقطعی مبدل گردیده که علیرغم داشتن دغدغه های مشترک برای انقلاب و نظام (همچون هنگامۀ کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین رئیسی) اما ترجیح منافع جزیره ای و باندی چالشی انکار ناپذیربر سر راه همگرائی و یکپارچگی آنان گردیده است.

صاحب این قلم براین باور است که اگر جریان انقلابی شهرستان بخواهد از بن بست کنونی رهائی یافته و در انتخابات آتی مجلس به نتیجۀ مطلوب و مورد نظر خود برسد بایستی با تجدید نظردررویکردهای تنگ نظرانه و منفعت طلبانۀ برخی مدعیان،ضمن استقبال از رفع تمامی کدورت های گذشته که همگی زائیدۀ فضای انتخاباتی و نوع «انتخاب»های این جریان در شهرستان بوده است نسبت به کلیت جامعه دیدبازسیاسی داشته و همۀ کسانی را که به فرمودۀ مقام معظم رهبری در دایرۀ انقلاب و نظام قرارمی گیرند با دیدۀ خودی نگریسته و باتدوین برنامه های گفتمانی درسطح شهرستان در راستای تبیین ترجیح حفظ و تداوم انقلاب، تحقق منویات رهبری و اولویت ها و مطالبات عموم مردم و رشد و توسعۀ همه جانبۀ شهرستان بر منافع شخصی ،باندی ،دودمانی،گروه بازی های وحدت شکن و...گامهای ملموس و اثرگذار بردارد.

نگارنده همانگونه که در یادداشت های متعدد دیگری اعلام کرده ام معتقدم که یکی ازآسیب های جدی جریان انقلابی که همواره عناصر اصلی و تشکیل دهندۀ این مجموعۀ درخدمت انقلاب و نظام را نسبت به هم بدبین نموده و در بین آنان شکاف ایجاد می نماید میدان دادن به "کاسبان سیاسی"،"منفعت طلبان"،"ابن الوقت ها"و افرادی با تفکرات مبهم، همه فن حریف و دریک کلام "هرجائی" است که هیچگاه مواضع روشن و شفاف نداشته و در بزنگاه ها نه تنها میدان را خالی کرده و به جریان خودی پشت می کنند بلکه به سرباز خط اول جریان رقیب تغییر هویت می دهند و دریک کلام آنانی که در هوای گرگ و میش تنگۀ احد انقلاب را برای رسیدن به غنائم و مناصب دنیائی رها می کنند شایستۀ واژۀ « انقلابی » نیستند ، انقلابی بایستی در هر شرایط زمانی و مکانی « انقلابی » بماند.ولذا ازمنظرما هرآنچه تفرقه و ازهم گسیختگی بین نیروهای یک مجموعه اتفاق می افتد زائیدۀ مواضع و عملکرد اینگونه نان به نرخ ساعت خورهای فاقد سابقۀ روشن سیاسی است.

جریان انقلابی شهرستان در راستای ایجاد اتحاد و انسجام در بین همۀ نیروهای انقلابی و ارزشی باسلایق و دیدگاههای مختلف و صرف نظر ازاینکه درانتخابات های گذشته از کدام کاندیدا حمایت می کرده اند ضرورت دارد نسبت به آسیب شناسی و تغییر رویکردهای گذشتۀ خود قدم برداشته و موارد زیر را به عنوان آغازی مبارک مدنظر قراردهند.

جریان انقلابی بایستی حرکت وحدت بخش خود را از اینجا آغاز کندکه از میدان دادن به افرادی که جریان انقلابی و حتی اسلام و انقلاب را دستاویزی برای پیشرفت خود می پندارند،بپرهیزد.

جریان انقلابی بایستی از مدعیان منفعلی که هیچگاه در مواقع حساس و ضرورت موضع شفاف و انقلابی نداشته و در برابر هجمۀ (نظامی، فرهنگی و رسانه ای و مجازی) به کشور،انقلاب ،ولایت ،رهبری و ارزش ها سکوت می کنند و همواره خود و چند نفر انگشت شمار حلقۀ دور و برخود را مسلمان و انقلابی می دانند و گرچه سالهاست هیچگونه تأثیری درجامعه نداشته و بعضاً حتی از هماهنگ کردن اهل خانوادۀ خود برای اتخاذ یک تصمیم واحد سیاسی (رأی به کاندیداهای انقلابی مجلس یا ریاست جمهوری) عاجز بوده اما متوهم شده اند که آراء کل جریان انقلابی شهرستان بر روی انگشتان آنان می چرخد، مشخصا مرزبندی نموده و حداقل اجازۀ میدان داری به چنین افرادی که صرفا در روزهای پس از پیروزی و تقسیم غنائم سرو کلۀ شان پیدا شده و به یکباره قیم جریان ارزشی می شوند،ندهد.

جریان انقلابی بایستی باپوست اندازی جدید خود به این باور برسد که جوانان و نوجوانان مؤمن بسیاری در شهر و دیارشان زندگی می کنند که نسبت به مسائل دینی و انقلابی کیلومترها با ورژن های قدیمی حزب الهی نما و مدعیانی که افکار و اندیشه های 30سال پیش خود را آپدیت (به روزرسانی ) نکرده و همچنان در دهۀ اول انقلاب بسرمی برند،جلوتر بوده اما راهی به محافل بستۀ ی آنان ندارند.ارتباط تنگاتنگ داشته و به دیدگاههای آنان توجه نمایند.

یکی دیگر از موانع و چالشهای برسرراه انسجام جریان انقلابی متوهمانی هستندکه گوئی ازآسمان به زمین هبوط کرده و از ازل مادرزاد"مسئول و شایستۀ جایگاه خاص"متولد شده اند وهمواره حتی در دورانی که جریانهای غیر اصولگرا هم حاکم هستند اینان انتظار دارند از جایگاه و مسئولیتشان نزول نکرده و استثناء باشند لذا ضرورت دارد جریان انقلابی حساسیت آحاد جامعه را نسبت به این گونه افرادکم توشۀ خود بزرگ بین مدنظر داشته باشد.

یکی از شروط مهم انسجام و اتحادجریان انقلابی آن است که از کسانی که هرگونه انتقادی نسبت به رفتار و عملکرد سیاسی خود را را برنمی تابند و برای سرکوب نظرات دیگران به آنان وصله ضداسلام و ضد...می چسبانند و نیروی خوبِ انقلابی از نظرآنان نیرویی است که ساکت باشد؛نظری نداشته باشد؛تفکری نداشته باشد؛مخالفتی نکند و صرفا مجری دستورات آنها بوده ،مفت و مجانی برایشان کارکند و آنها نیزمزدفعالیت او را به ثواب اخروی و بهشتی حواله دهند! اما درمقابل خودشان گزارش کارکردمی دهند وبه نام ونانی می رسند،برائت جسته و یا لااقل افرادی با اینگونه دیدگاه های قیم مآبانه را جلودار و تصمیم گیرجریان ننماید.

به عقیدۀ صاحب این قلم از مهمترین آفات وحدت و یکپارچگی جریان انقلابی در دو سه دهۀ گذشته آن بوده که برخی"خودخوّاص پندار"ها در زمان موفقیت و حاکمیت اصولگرایان با زدن نقاب اصولگرائی بر چهرۀ خود از نردبان این جریان ارزشی بالارفته و نان و مسئولیت اصولگرائی را میل کرده اند اما هرگاه هوا گرگ و میش گردیده عقبۀ جریان انقلابی را خالی کرده و به راه دیگری رفته اند،زیر اتاریخ انقلاب گواه است که چنین افرادی در دورۀ حاکمیت جریان های غیر اصولگراتحمل سقوط از کرسی مدیریتی و برخی "مناصب نان و آب دار"برایشان ناگوار می نماید و به بهای رسیدن به نام و نانی با چرخشی نجومی به لباس و قالب جریان سیاسی حاکم درآمده و عدم پایبندی خود را به مرامنامۀ جریان ارزشی و انقلابی آشکار می نمایند، و لذا جریان انقلابی بایستی بدون هرگونه مسامحه و محافظه کاری دامن خود را از وجود چنین عناصری پاک نماید.

تأمل دررفتارو مواضع برخی انقلابیون و مدعیان دفاع ازارزش ها وآرمان های نظام اسلامی و البته همنوائی آنها با افرادوجریان هائی که درطول عمرانقلاب اسلامی هیچگاه مواضع روشن وشفافی در راستای دفاع، حمایت و تقویت انقلاب و نظام اسلامی نداشته و با جریان بادحرکت می کرده اند، مارا به سوی این شائبه رهنمون می کندکه توطئۀ ایجاد یأس و نومیدی و شکاف وچند دستگی دربین نیروهای انقلاب که دشمنان سالها به دنبال آن بوده اند ، آثار خودرا درجامعه عیان کرده است.

اینکه دیده می شود افرادی (صرف نظرازدیدگاههاو سلایق سیاسی )که روزی اجازۀ سوء استفاده و عرض اندام به احدی دررابطه با شبهه افکنی درمیان مردم نسبت به نظام ، انقلاب و ولایت فقیه نمی دادند، اکنون آگاهانه یا نا آگاهانه درطرح سربازگیری دشمن ازمیان وفاداران به انقلاب و نظام شریک شده و رفتارها، مواضع و اقدامات خلاف وحدت و انسجام نشان می دهند، نوعی موفقیت دشمن دراجرای نقشۀ شوم «اختلاف افکنی » را به اذهان متبادرمی سازد.

مبادا فراموش کنیم که سابقۀ روشن و انقلابی و رزمندگی و...هرگز نتوانست مانع پیوستن برخی یاران پیامبر بزرگوار اسلام و مولی علی (ع) همچون: طلحه، زبیر، شمر و... به لشکر دشمنان کینه توز علی علیه السلام و سرور و سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) باشد؟

مبادا فراموش کنیم که در همین زمانه نیز بعضی از یاران این انقلاب نتوانستند تا آخر پای ارزشها و آرمانها بمانند و به اردوگاه بیگانگان و دشمنان نظام الهی جمهوری اسلامی پیوستند؟

نکند دلخوشی به سوابق گذشته و خوش خیالی و خوش باوری و اعتماد بیجا به هرفرد و جریانی و یا رسیدن به منفعت چند روزۀ دنیائی مارا در زمرۀ دشمنان ولایت و به مسیری خلاف انقلاب، اسلام و رهبری بکشاند ؟ و زمانی به خود بیائیم که دیگر دیر شده باشد ؟

مبادا فراموش کنیم که بزرگترین خطری که جریان وفاداربه نظام و انقلاب را تهدید می کند تفرقه و پراکندگی است و اگر این خطر و تهدید را جدی نگیریم هرکدام به سهم خود درپیشگاه خداوند، امام، ولایت ، انقلاب و شهدا مسؤول خواهیم بود.

نگارنده رجاء واثق دارد در چنین هنگامه و اوضاع و احوالی ، برای انقلابی ماندن و سرباز واقعی ولایت و رهبری بودن ،نیاز به یک خانه تکانی توأم بابصیرت از دل و نگاه و مواضع مان داریم .وگرنه به فرمودۀ رهبر و اماممان « سیدعلی» : وقتی خواص بدفهمیدند، دیر فهمیدند و یا فهمیدند ولی باهم اختلاف کردند تا اینکه حرکت تاریخ به سمت سراشیبی آغاز شد و حسین ابن علی ها به کربلا کشانده شدند ، دیگر چه فایده ! ؟

وخلاصۀ کلام آنکه، امروز نقشه های دشمنان برای دلسرد کردن، فریب و انحراف انقلابیون و باورمندان به انقلاب ،نظام اسلامی و رهبری به روزترو آزمونهای مدعیانی همچون نگارندۀ این سطور پیچیده تر شده است ،پس بایستی بابصیرت هرچه تمام تر در تلاش برای حفظ اتحاد و یکپارچگی همۀ باورمندان به نظام اسلامی، ضمن آنکه مواظب نفوذ افراد فرصت طلب به درون جریان انقلابی باهدف ایجاد شکاف و چند دستگی باشیم از خدا بخواهیم هیچ گاه بین ما،رهبری،انقلاب و نظاممان فاصله نیفتد.

لذا صاحب این قلم براین باور است که جریان انقلابی شهرستان در موضوع مهم انتخابات آتی مجلس بایستی ضمن لحاظ نمودن موارد فوق ؛

اولاً :باتدبر و تأمل درگذشته و شناخت عواملی که باعث تفرقه و جدائی نیروهای این جریان شده اند از حمایت متعصبانه و محافظه کارانه از کاندیداهای خودخوانده پرهیز نموده و اجازه ندهد افرادی بدون توجه به نظرات قاطبۀ جریان انقلابی و ارزشی خود را کاندیدای جریان انقلابی معرفی کرده و توقع داشته باشند جریان انقلابی الزاماً و ناگزیر به حمایت آنها برخیزد.

ثانیاً :ضمن تشکیل شورائی مرکب از مجموعۀ نیروهای شاخص جریان انقلابی و حامیان همۀ کاندیداهای اصولگرائی در ادوار گذشته در کل شهرستان با تعریف شاخص هائی که مهمترین آنها داشتن مواضع شفاف ولایتمداری و صراحت و شهامت انقلابی باشد همۀ افرادی که خود را در قامت کاندیدای جریان انقلابی تصور می کنند را با این شاخصه ها تطبیق داده و نزدیکترین گزینه به آرمان های حضرت امام، انقلاب ،ولایت ، انقلابی بودن و مطالبه گری که البته دارای توانمندی و دیگر شاخصه های مورد نظر باشد، بعنوان کاندیدای جریان انقلابی شهرستان معرفی شود بدین معنی که کاندیدای جریان انقلابی خروجی تصمیم شورای نیروهای انقلابی و ارزشی شهرستان باشد.

** گفتنی است این یادداشت تلفیقی از دومقالۀ پیشین نگارنده ،منتشره در بالاگریوه «بایسته های تجدید نظر در رویکردهای جریان انقلابی پلدختر»  و « تلنگری دردمندانه به خوّاص انقلاب » می باشد. .

دسته بندی: اجتماع
تبلیغ

نظر شما

  • نظرات ارسال شده شما، پس از بررسی و تأیید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی‌شود
برای کد جدید روی آن کلیک کنید