تاريخ: 97/10/10 - 00:47 - گروه: اجتماع - شناسه: 2867
مطالبات مردم،عدم پاسخ شهرداری پلدختر و توضیحات بالاگریوه

پایگاه خبری بالاگریوه درچندین نوبت سؤالات و مطالبات شهروندان پلدختری ازشهرداراین شهر رادرقالب پیام هائی کوتاه درکانال تلگرامی این رسانه منتشر وخواهان پاسخگوئی مدیریت شهری گردید اما متأسفانه برخلاف رویۀ قانونی جوابیه ای ازطرف شهرداری به این مطالبات داده نشد.

 

تصورمی شدکه دلیل عدم پاسخگوئی شهردار محترم طبق گفتۀ جناب آقای چراغی همان باشدکه وی از طریق تلگرام به مدیرمسئول بالاگریوه پیام داد که براساس نامه های محرمانه ،شهرداری نمی تواند ازطریق تلگرام به مطالبات و مطالب منتشره پاسخ دهد.( هرچند دراین مدت مطالب فراوانی از قول شهردارمحترم آنهم نه درکانال بلکه درگروههای تلگرامی منتشرمیشد )

 

بالاگریوه اما به جناب آقای شهردار پیام دادکه چون نمی توانیم نسبت به خواسته ها و مطالبات مردمی بی تفاوت باشیم ،این مطالبات را از طریق سایت (پایگاه خبری بالاگریوه) منتشر می کنیم تاشهروندان سؤال کننده منتظر پاسخ شهردار ویا شورای اسلامی شهرباشند.وبه همین منظوربالاگریوه درمطلبی باعنوان " مطالبات شهروندان پلدختری وضرورت قانونی پاسخگوئی شهردار" ازمدیریت محترم شهری خواستار پاسخ گوئی به شهروندان و افکارعمومی شد.

اکنون وپس ازگذشت چند روز با توجه به عدم ارسال جوابیۀ شهرداری به رسانۀ بالاگریوه ناگزیرشدیم تاجهت تنویر افکار عمومی توضیحاتی را ارائه کنیم  :

 

الف) مصاحبۀ آقای شهردار و درج مطالبی تحت عنوان جوابیه به بالاگریوه درپورتال شهرداری ویا یک گروه تلگرامی به جای پاسخ دادن به مطالبات مردمی منتشرشده دربالاگریوه فرار از پاسخگوئی قانونی تلقی شده و از طرفی بیانگر آن است که شهردار محترم اطلاع چندانی از قانون مطبوعات و رسانه ها ندارد.

 

ب) به اطلاع جناب آقای شهردارمی رسانیم که بالاگریوه هرگز به دنبال مخالفت و انتقاد نسبت به استخدام و یا بکارگیری بیکاران شهرستان نمی باشد وگواه این ادعا هم آن است که مدیرمسئول این رسانه تاکنون درچندین یادداشت ومقاله اعلام کرده که هر مسئولی درهرجایگاهی چه نمایندۀ مجلس،شهردار، فرماندار، رؤسای ادارات و نهادها،شبکۀ بهداشت، جهاد کشاورزی و...که درراستای جذب وبکارگیری حتی یک نفر ازخیل عظیم بیکاران شهرستان قدمی بردارد شایستۀ قدردانی بوده وبایستی ازاوتشکرکردامابه شرطی که این گونه جذب ها ازروی روابط سیاسی، فامیلی، خانوادگی ورانتی نباشد وافرادبکارگرفته شده شاخص ها وشرایطی غیرازرانت سیاسی ویا نسبت فامیلی وسببی و نسبی با جذب کنندگان داشته باشند .

 

پ) هرچند شهردار محترم اعلام کردند که از انتشار عملکرد یادادن پاسخ به رسانه ها ازطریق تلگرام منع شده اند اما جستجوئی کوتاه درکانال ها و گرو ههای تلگرامی و پورتال شهرداری مارا به پاسخ های غیر مستقیم اما بعضاً خلاف واقع به پرسش های بالاگریوه رساند که توسط جناب آقای شهردار مطرح شده بود ودراینجا فقط به ذکر دوسه نمونه از این مسائل می پردازیم

 

ت) بسیارجای شگفتی است که شهردارمحترم بدیهیات اظهرمن الشمس را دررابطۀ با بکارگیری بیش از 10 نفر از افرادی که نسبت های فامیلی با ایشان و اعضای محترم شورا ی اسلامی دارند را انکارکرده وتقصیراحتمالی را متوجه شرکت خدماتی کرده است.

 

ث) باوجود اینکه شهرداری درقراردادمنعقده با شرکت پیمانکاری طرف قرارداد امورتنظیف خیابانها وجداول و رسیدگی به فضای سبزو بوستانها را به پیمانکار واگذارکرده است و اعلام می کند که شرکت موردنظرخودش نیروهای مورد نیاز رابه کارگرفته،این سؤال مطرح می شودکه آیا افرادی که بامدرک لیسانس عمران،فوق لیسانس معماری،فوق لیسانس برنامه ریزی،لیسانس اقتصاد و...بکارگیری شده اندهیچگونه پیوند سببی ونسبی بااعضای محترم شورا وجناب شهردارندارند؟وواقعا افرادموردنظربااین مدارج تحصیلی اکنون درسطح شهربه تنظیف خیابانهاوجداول ورسیدگی به بوستان های شهرمشغول هستند؟ و آیا فهرست همین افراد با سوابق یک سال وکمترازطرف شهرداری برای تصمیم گیری درمورد استخدامشان به استان معرفی نشده است ؟ ودرچنین صورتی آیا حق قانونی کارگران بدبختی که بیش از 5 سال و 10 سال سابقۀ تنظیف،باغبانی ،رانندگی خودروی حمل زباله ؛نگهبان پارک  و...درشهرداری دارند تضییع نمی شود؟

 

ج) شاید یکی از دلایل عدم پاسخگوئی شهردارمحترم و شورای اسلامی شهر به سؤالات بالاگریوه آن باشد که لازم بود درجوابیۀ خود دررابطه باشرکت خدماتی طرف قرارداد شهرداری توضیح می دادند که علیرغم آنکه هیچ تعهد جدیدی برای شرکت پیمانکاراضافه نشده یعنی نه پارک جدیدی احداث شده که کارگر و پارکبان لازم داشته باشد ونه ماشین آلات یا کارخانه جدیدی به شهرداری اضافه شده تا نگهبان وراننده ورفتگروباغبان جدید نیازباشد،اضافه کردن 22میلیون تومان (14درصد) به مبلغ قرارداد شرکت خدماتی آیا ارتباطی با موضوع نیروهای بکارگرفته شدۀ جدید ندارد؟و آیاحقوق ودستمزد این نیروهای جدیدبرای شهرداری(هرچندغیرمستقیم ازجیب مردم مستضعف پلدخترپرداخت می شود) بارمالی وهزینه ای به بیت المال تحمیل نمی کند؟و واقعامعرفی این افرادبه پیمانکاربا هدف ایجاد سابقۀ کاری و نهایتاً استخدامی برای  آنان نبوده است؟

 

د) شهردارمحترم درخصوص وجود پروندۀ قضائی ومحکومیت شهرداری دریک پروندۀ ملکی به جملۀ "عدداعلام شده غیرواقعی و موضوع مبهم است "بسنده کرده اند،آیا واقعا هیچ فردحقیقی یا حقوقی شهرداری و ورثۀ مرحوم .... را با موضوع خرید وفروش مال غیرمحکوم نکرده وشهرداری هیچ خسارتی دررابطۀ با زمین های خریداری شده ازآن مرحوم متحمل نشده است ؟

 

ذ) درهمین مطالب جسته و گریخته فضای مجازی که تحت نام جوابیه از طرف شهرداری منتشرگردیده گفته شده است که ازمحل بازنشستگی تعدادی از کارمندان ماهیانه حدود 50 میلیون تومان صرفه جوئی شده است ، آیا حدود 12تا15 نفرنیروی جدیدا بکار گرفته شده دستمزدی دریافت نمی کنند ؟

 

س) شهردارمحترم درخصوص چرائی حذف تندیس بسیج واینکه آیامجددا این نمادایثارو مقاومت مردم پلدختر درمحل مربوطه نصب خواهدشد؟صرفا به جملۀ مبهم "پیش بینی گردیده" اکتفا نموده است.

 

جناب آقای شهردارحتما مستحضرهستندکه ما درعصری زندگی می کنیم که خوشبختانه یا شوربختانه حتی کودک پیش دبستانی هم به راحتی درفضای مجازی وشبکه های اجتماعی اطلاعات ومطالب مورد علاقه خودراجستجوکرده وبه آنهادسترسی پیدامی کند تاچه رسد به نخبگان ،رسانه ها ومردمی که درانتخاب شورا و شهردار منصوب آنان دخیل بوده و حق دارند عملکرد آنان را زیررصد تیزبین خود قراردهند ،و اگرخدای ناکرده آگاهی وشعورجامعه و شهروندان نادیده گرفته شود جفائی آشکاردرحق این مردم است.


بازگشت