تاريخ: 92/01/28 - 01:57 - گروه: جهاد و مقاومت - شناسه: 195
وصیت نامه شهیدملک علی کاوه فنی

هرگزازرهبري و مردم جدانشويدوهمواره ياورامام (رهبر)خودباشيد
تهيه كننده: نورالدين احمدي
بالاگريوه- وصيت نامه شهيد ملكعلي كاوه
 ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص
بادورودبه رهبرکبیرانقلاب حضرت امام خمینی ورزمندگان اسلام وشهیدان راه حق وآزادی ایران،اینجانب ملک علی کاوه وصیتنامه خودرابه این شرح می نویسم .
وصیت من به امت شهیدپروربخصوص به پلدختروتنگ فنی این است که همیشه ودرهرموقع هوشیارانه درمقابل خرابکاری که به ضررجمهوری اسلامی ایران است ایستادگی کنندوهیچ وقت خدای نکرده خودراازامام وامت شهیدپرورجداندانندوهمیشه یاورامام خودباشند.

وصیت مهمی که به خانواده خوددارم شایعات راگوش نکنندوصبرومقاومت داشته باشند،اگرمن دراین جنگ شهیدشدم ناراحت نباشندزیراکسی که درراه خداوقرآن کشته شودراهی بهشت میشودپس چراناراحت بشوید.امیدوارم بعدازمن خودتان رامانندهزاران خانواده شهیدبدانیدوهرگزازاسلام وامت جدانشوید.
ازبرادران وپسران خودمی خواهم که هرگززیربارظلم خوانین نروندچون قرآن می فرمایدکسی که باظالم سازش کندمسلمان نیست ونخواهدبودوخداونددرقیامت آنهارابه عذاب شدیدمبتلاخواهدکرد.


وصیت دیگربه برادران عزیزم ملک محمدکاوه نصرت اله علیزاده وحسین کاوه این است که مبارزه علیه هرگونه ضدانقلابی واحیاناخان گزیده ای کوشاباشیدونگذاریداین وسوسه گران درانقلاب مارخنه کنند.
برادران عزیزم مادراینجا آماده خدمت به انقلاب ومردم محروم هستیم ازشما میخواهم درپشت جبهه برای موفقیت مادعاکنیدوبرای اتحادبیشتردرراهپیماییهاشرکت کنیدهرنمازاین دعارابخوانند(خدایاخدایاتاانقلاب مهدی خمینی رانگهدار)

فرزندعزیزم فریدون کاوه،من به عنوان پدرت به شماتوصیه میکنم ازدرس کم کاری بعمل نیاوریدواین بارخطیری که به دوش شمانونهالان اسلام نهاده شده است شانه خالی نکنیدوبرای رزمندگان اسلام دعا کنید.
به امیدپیروزی حق برباطل وبه امیدانقلاب جهانی حضرت مهدی (عج)
وسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته    ملک علی کاوه  61/2/29


بازگشت